Gwybodaeth GDPR – sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio a’i storio

Gwybodaeth bersonol mae’r wefan hon yn ei chasglu a pham ein bod yn casglu’r wybodaeth.
Mae’r wefan hon yn casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am y rhesymau a ganlyn.

Tracio ymweliadau a’r wefan

Mae’r wefan hon, fel y rhan fwyaf o wefannau, yn defnyddio Google Analytics i gadw cofnod y rhyngweithio gan ddefnyddwyr. Rydym ni’n defnyddio’r data yma i weld nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwefan er mwyn deall sut maen nhw’n dod o hyd i ac yn defnyddio ein gwedudalennau a gweld eu taith trwy’r wefan.

Er bod Google Analytics yn cofnodi data fel eich lleoliad daearyddol, dyfais, gwe borwr a system weithredu, nid yw’r wybodaeth hon yn ein galluogi ni i’ch adnabod chi. Mae Google Analytics hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur, y gellid ei ddefnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol, ond nid yw Google yn gadael i ni weld hyn. Rydym ni’n ystyried Google fel prosesydd data trydydd parti.

Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis. Gellir cael manylion amdanyn nhw yng nghanllawiau datblygwr Google.

Er gwybodaeth, mae ein gwefan yn defnyddio rhaglen analytics.js Google Analytics.

Bydd analluogi cwcis ar eich gwe borwr yn atal Google Analytics rhag tracio unrhyw ran o’ch ymweliad i dudalennau yn y wefan hon.

Dysgwch ragor am gwcis yma. Learn more about cookies here.

Ffurflenni cyswllt a dolenni e-bost

Os ydych chi’n dewis cysylltu gyda ni gan ddefnyddio’r wybodaeth ar ein tudalen ‘cysylltu gyda ni’ neu ddolen e-bost, ni fydd y data rydych chi’n ei darparu’n cael ei storio gan y wefan hon na’i drosglwyddo / cael ei brosesu gan unrhyw brosesydd data trydydd parti.

Yn hytrach bydd y data’n cael ei gasglu mewn e-bost a’i anfon atom ni trwy’r Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Mae ein gweinyddyddion SMTP wedi’u diogelu gan TLS [sy’n cael ei adnabod weithiau fel Haenen Socedi Diogel (SSL)), sy’n golygu bod cynnwys y neges e-bost yn cael ei amgryptio gan ddefnyddio cryptograffeg SHA-2, 256-bit cyn cael ei anfon trwy’r rhyngrwyd.

Yna mae cynnwys y neges e-bost yn cael ei ddadamgryptio gan ein dyfeisiau a’n cyfrifiaduron lleol ni.

Rydym ni’n cadw negeseuon e-bost ar ein cyfrifiaduron lleol sy’n cynnwys yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu i ni ar ein ffurflen gysylltu neu ddolenni e-bost yn ddiderfyn, oni bai y gofynnir am waredu’r data. Gellid cadw negeseuon e-bost ar ein gweinyddyddion e-bost ar-lein hefyd a’u gweld trwy raglen e-bost ar y we. Enghraifft o hyn yw Googlemail gan ddefnyddio ap Google.

Rydym ni’n gwneud hyn er mwyn ateb eich ymholiad. Gallem hefyd anfon negeseuon e-bost atoch chi gan ddefnyddio’r wybodaeth at ddibenion marchnata neu eich hysbysu chi am faterion sy’n ymwneud a chi.

Os nad ydych chi am i ni gadw unrhyw rai o’ch manylion personol chi ar ffeil yn lleol neu ar ein gweinyddydd e-bost mae croeso i chi gysylltu gyda ni a gwneud cais i ddileu’r data yma. Bydd angen i ni wybod pa gyfeiriad e-bost sy’n berthnasol i’r cais dileu data. Byddwn yn gwaredu eich data cyn pen 48 awr.

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentu na rhoi eich cyfeiriad e-bost nac unrhyw fanylion eraill sydd gennym ni amdanoch chi i gwmniau eraill.

Proseswyr data trydydd parti

Rydym ni’n defnyddio’r trydydd partion a ganlyn i brosesu data personol ar ein rhan ni. Mae unrhyw drydydd partion rydym ni’n eu defnyddio wedi eu dewis yn ofalus. Mae’r trydydd partion wedi’u lleoli yn Unol Daleithiau America ac maen nhw’n cydymffurfio gyda’r cytundeb Gwarchod Preifatrwydd Undeb Ewropeaidd – Unol Daleithiau America.

Google (Polisi preifatrwydd) Google (Privacy policy)

Torri rheolau diogelu data

Byddwn yn hysbysu am unrhyw achos o dorri rheolau diogelu data o ran cronfa ddata’r wefan hon neu gronfa/gronfeydd data unrhyw un o’n proseswyr data trydydd parti i unrhyw un a’r holl unigolion ac awdurdodau perthnasol cyn pen 72 awr wedi’r digwyddiad os yw’n amlwg fod data personol wedi’i storio mewn modd sy’n caniatau adnabod unigolion wedi’i ddwyn.

Rheolydd data

Rheolydd data y wefan hon yw Clerc Cyngor Cymuned Llanfair DC. Dylid cysylltu gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ein tudalen gysylltu yma contact page here os ydych chi’n dymuno i unrhyw / y cyfan o’ch data chi gael ei ddileu.

Amgryptiad Haenen Socedi Diogel (SSL)

Bydd yr holl draffig [trosglwyddo ffeiliau] rhwng y wefan hon a’ch porwr chi wedi’i amgryptio ac yn cael ei anfon yn ddiogel trwy HTTPS

Storio data

Cysylltwch gyda ni i holi am unrhyw beth arall ynghylch ein systemau diogelu data.