Cysylltiadau Allweddol

Cynrychiolwr Lleol

Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern
Hugh Hesketh Evans

Aelodau Cynulliad Cymru

Gorllewin Clwyd
Darren Millar – Ceidwadwr
Gogledd Cymru
Llyr Huws Gruffydd – Plaid Cymru
Gogledd Cymru
Michelle Brown – UKIP
Gogledd Cymru
Mandy Jones – Parti Brexit
Gogledd Cymru
Mark Isherwood – Ceidwadwr

Aelod Seneddol

Etholaeth – Gorllewin Clwyd
David Jones – Ceidwadwr

Addysg

Ysgolion cynradd

Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd
Pennaeth: Mrs Helen Oldfield
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun. LL15 2RU
Ffon: 01824 703169

www.ysgolllanfairdc.cymru

Ebost:
Ysgol Pentrecelyn
Pennaeth: Mr Andrew Evans
Ysgol Pentrecelyn, Pentrecelyn, Rhuthun. LL15 2HG
Ffon: 01978 790288

www.ysgolpentrecelyn.cymru

Ebost:

Ysgol Uwchradd

Ysgol Brynhyfryd
Pennaeth: Mr Geraint Parry
Ysgol Brynhyfryd, Ffordd yr Wyddgrug, Rhuthun. LL15 1EG
Ffon: 01824 703933 Ebost:
Gweler yma restr o wyliau ysgol

Addysg Bellach

Coleg Llysfasi
Ffordd Rhuthun, Rhuthun. LL15 2LB
Ffon: 0300 30 30 007 Ebost:

Neuadd Bentref

Neuadd Bentref Llanfair DC
Neuadd Eleanor, Llanfair D C, Rhuthun. LL15 2RJ
Cysyllter a David Owen: 01824 703136

Achosion Brys

Mewn achos brys, os oes bywyd rhywun yn y fantol neu os oes trosedd yn cael ei chyflawni, deialwch 999 bob tro

Achosion Nad Ydynt yn Rai Brys

Mae nifer o ffyrdd eraill i gysylltu a’r gwasanaethau brys mewn achosion nad ydynt yn rhai brys:
Heddlu Gogledd Cymru: 101 or 0300 330 0101

Ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru

Pencadlys Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru: 01745 535250
Ewch i wefan Gwasanaeth Tan Gogledd Cymru

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: 01745 532900
Ewch i wefan gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Gwylwyr y Glannau Caergybi: 01407 762 051
Ewch i wefan Gwylwyr y Glannau Caergybi

Gwasanaethau Cyngor Sir Ddinbych
Ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych am restr llawn o wasanaethau a chyngor.
Gallwch ffonio’r ganolfan wasanaeth cwsmer ar 01824 706000 rhwng 8.30 am a 5 pm.
Oedolion a’r Henoed
Gallwch adrodd am amheuaeth o gam-drin oedolyn os ydych yn pryderu bod oedolyn mewn risg.

Plant a Phobl Ifanc
Dysgwch sut i adrodd am blentyn mewn risg os ydych yn pryderu am les neu ddiogelwch plentyn.

Anifeiliaid
Dysgwch sut i adrodd am anifeiliaid sy’n cael eu cam-drin, eu hesgeuluso, eu niweidio neu rai sydd yn dioddef.

Trwsio Tai Cyngor
Dysgwch sut i wneud cais i drwsio eiddo’r Cyngor.

Digartref neu Mewn Perygl o fod yn Ddigartref
Dysgwch am y cymorth sydd ar gael ar gyfer pobl sy’n ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Rhifau Ffon Gwasanaethau Cymdeithasol

Oedolion: 0300 456 1000
Plant: 01824 712200
Tu allan i’r oriau swyddfa arferol, ffoniwch 0345 053 3116